Algemene Voorwaarden

 

Cuppy And Keek is een eenmanszaak, gevestigd te Den Haag, Verheeskade 389, 2521 DE, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Den Haag, onder nummer: 27344884

I. Definities 

1)  Contractant: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Cuppy And Keek wordt gesloten.

2)  Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per elektronisch mail  bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Cuppy And Keek.

II. Toepasselijkheid

1)  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming  en nakoming van al onze transacties en komen in de plaats van eventuele eerder geldende en/of gedeponeerde algemene voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke condities. Bedingen, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door Cuppy And Keek schriftelijk is bevestigd en ondertekend door de directie.

2)  Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

III. Aanbieding en acceptatie

1) Alle offertes en prijsopgaven door, of vanwege Cuppy And Keek gedaan, zijn vrijblijvend tenzij door Cuppy And Keek schriftelijk of per e-mail uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

2) Een aanbieding of offerte, gedaan door Cuppy And Keek, heeft een  geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

3) Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Cuppy And Keek daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Cuppy And Keek anders aangeeft.

4) Een samengestelde prijsopgave verplicht Cuppy And Keek niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5)  Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

IV. Aanvang van de overeenkomst

1) Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de aspirant contractant de door Cuppy And Keek toegestuurde offerte accepteert en/of het bestelformulier, ingevuld en voor akkoord ondertekend, retour stuurt, of anderszins, wanneer Cuppy And Keek de contractant diensten ter beschikking heeft gesteld.

2) Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst  kunnen slechts en uitsluitend  schriftelijk geschieden.

V. Wijziging van de opdracht, meerwerk

1) De contractant aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voorkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van contractant tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal de Cuppy And Keek in overleg met de contractant de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de contractant in rekening worden gebracht. Cuppy And Keek is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de contractant in rekening te brengen.

2) In afwijking van lid 1 zal Cuppy And Keek geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Cuppy And Keek kan worden toegerekend.

VI. Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

1) Cuppy And Keek voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar  beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

2)  Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Cuppy And Keek

het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Cuppy And Keek verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.

3) Cuppy And Keek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met contractant is aangegaan.

4) Cuppy And Keek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Cuppy And Keek is uitgegaan van door de contractant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Cuppy And Keek kenbaar behoorde te zijn.

VII. Overmacht

1) Cuppy And Keek is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Beide partijen zijn in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

2)  Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

VIII. Prijzen

1)  Alle overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW  en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders is vermeld.

2) Waardevermindering der Nederlandse valuta alsmede prijsstijgingen welke zich voordoen tussen het tijdstip van de opdracht en de betaling geven ons het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

IX. Betalingsvoorwaarden 

1) De betalingsverplichting van contractant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.

2) Voor elke order geldt een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag van de bevestigde order en dient binnen 5 dagen na het plaatsen van de order voldaan te zijn. De resterende 50% dient maximaal 14 werkdagen voor de afleverdatum voldaan te zijn.

3) Indien orders binnen 14 werkdagen geannuleerd worden, zal Cuppy And Keek het aanbetaalde bedrag niet restitueren.

4) Bij bestellingen kan alleen op de volgende manier worden betaald: Via vooruitbetaling per bank.

5) Het volledige bedrag dient uiterlijk 14 werkdagen voor leverdatum op de rekening bijgeschreven te zijn.

6) Indien contractant niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan contractant medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

7) Indien contractant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan contractant de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan Cuppy And Keek kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Cuppy And Keek een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

8 ) Indien verschuldigde bedragen door toedoen van contractant niet worden ontvangen, brengt Cuppy And Keek administratiekosten in rekening en wettelijke rente welke zal worden berekend vanaf het moment dat contractant in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige  bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De contractant is dan tevens incassokosten verschuldigd, zowel de  gerechtelijke als buitengerechtelijke.

X. Eigendomsvoorbehoud

Foto’s en ontwerpen van taarten, cupcakes en/of macarons door Cuppy And Keek gemaakt blijven eigendom van Cuppy And Keek, Foto’s en ontwerpen kunnen dus op elke wijze door Cuppy And Keek gepubliceerd worden.

XI. Aansprakelijkheid

1) Cuppy And Keek is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Cuppy And Keek weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Cuppy And Keek kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Cuppy And Keek of het verbreken ervan ongeacht of  de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Cuppy And Keek.

2) In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Cuppy And Keek slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Deze waarde heeft een maximum van de waarde van de opdracht. Iedere aansprakelijkheid van Cuppy And Keek voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3) Contractant vrijwaart Cuppy And Keek voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade  die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Cuppy And Keek.

4) De contractant verstrekt Cuppy And Keek tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht.

5) Contractant is aansprakelijk voor alle schade die Cuppy And Keek mocht lijden ten gevolge van een aan contractant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

6) Wijzigingen in de gegevens van contractant dient contractant direct schriftelijk mede te delen aan Cuppy And Keek. Als contractant dit niet doet, is contractant aansprakelijk voor eventuele schade die Cuppy And Keek als gevolg daarvan lijdt.

7) In geval nakoming van onze leveringsverplichting door staking, overheidsmaatregelen, niet tijdige of niet behoorlijke werking/uitvoering van diensten door derden en/of andere omstandigheden, die Cuppy And Keek niet hebben kunnen voorzien en waarop Cuppy And Keek geen invloed hebben, redelijkerwijze niet van Cuppy And Keek kan worden verlangd, zijn Cuppy And Keek gerechtigd de oplevering gedurende een door ons te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

XII. Overdracht van rechten en verplichtingen

Contractant is niet gerechtigd de rechten en/of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Cuppy And Keek.

XIII. Klachten

1) Contractant dient ter zake van waarneembare gebreken direct bij levering mondeling of binnen 2 dagen schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Cuppy And Keek vervalt.

2) Geringe niet te vermijden afwijkingen in kleur,  afmeting, afwerking, kunnen nimmer een grond tot reclame opleveren.

3) Schade aan een taart ontstaan door seizoenomstandigheden zoals bv hoge/lage temperatuur, luchtvochtigheid, etc., kunnen tevens  nimmer een grond tot reclame opleveren.

4) Een klacht schort de (betaling)verplichtingen van contractant niet op.

5) Het in behandeling nemen van een klacht wil niet zeggen dat Cuppy And Keek deze beschouwen als tijdig of terecht.

6) Indien de wederpartij met inachtneming van het bovenstaande heeft gereclameerd en de reclame terecht is, zullen Cuppy And Keek uitsluitend gehouden zijn de geleverde producten of diensten, waarop de reclame betrekking heeft, in overleg, voor onze rekening te vervangen, aangepast of vergoed.

XIV. Wijziging van de voorwaarden

1) Cuppy And Keek behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan  te vullen.

2) Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

3) Indien contractant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

4) Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel waaronder de opdrachtnemer ressorteert. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.

XV. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1) Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Cuppy And Keek en contractant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2)  Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing; ook indien contractant woonachtig of gevestigd is in het buitenland.